Aerobilet'i kullanarak çerez kullanım koşullarını kabul ediyorsunuz.  Detaylı bilgi için tıklayınız.

Aerobilet Turizm Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Bu Aerobilet Turizm Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın (“Politika”) amacı, Aerobilet Turizm Ticaret A.Ş.’nin “Aerobilet”), tüm muhataplarının, kişisel verilerinin elde edilmesi, işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesinde tabi olduğu yükümlülükleri ile uyacağı usul ve esasları belirlemektedir. Anayasal bir hak ve kanuni bir zorunluluk olan kişisel verilerin korunması Aerobilet tarafından temel politika olarak benimsenmiştir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri uyarınca Aerobilet ile paylaşılan tüm kişisel veriler, verinin gerekli olduğu her bir işlem ve aşamada gizlilik esasına göre muhafaza edilir. Aerobilet, Kanun’un getirdiği bütün gerekliliklere uymayı, Kanun’un ilgili kişilere tanıdığı güvenceleri sağlamayı taahhüt eder.

Saklama ve İmha Politikası

Başvuru Formu

Tanımlar

Bu Politika’nın uygulanmasında;

Kanun veya KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Aerobilet: Aerobilet Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ni,

İfa yardımcısı: Aerobilet’in üstlendiği edimin ifası sırasında, Aerobilet ile akdettiği sözleşmeye istinaden Aerobilet’in üstlendiği edimin ifasına yardımcı olan veya edimi kısmen veya tamamen ifa eden üçüncü kişileri,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen siz gerçek kişiyi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı

ifade eder.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Amacı

Aerobilet olarak, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, soy isim, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası,e-posta, telefon vb. bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim bilgileri, çağrı merkezi ile gerçekleştirilen görüşmelerin ses kaydı, hizmetlere erişilen tarih ve saat, donanım, yazılım ve internet tarayıcınız, dil ve konum bilgileri, isteğe bağlı olarak oluşturacağınız üyelik hesabınız ve parolanız, gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili yazışmalarınız)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”),ilgili mevzuat hükümleri ve rızanız çerçevesinde işleyebilmekteyiz.

Yukarıda belirtilen ve tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi aşağıdaki belirtilen amaçlar dahilinde kullanabiliriz:

· Yapmış olduğunuz rezervasyonları tamamlamak ve yönetmek,

· Rezervasyonunuz ve diğer ürünlerimiz ile ilgili sorularınıza ve taleplerinize en iyi şekilde çözüm üretebilmek için başta çağrı merkezi hizmetimiz olmak üzere çeşitli müşteri hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak,

· Rezervasyonunuz sırasında temin ettiğimiz kişisel verilerinizi kullanarak, size paketinizle ilgili ürün ve hizmetleri göndermek, pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve e-bülten çalışmalarımıza dahil etmek (e-bülten listesinden ayrılmak istiyorsanız, e-bültenin en alt bölümünde bulunan "bu bülteni bir daha almak istemiyorsanız buraya tıklayınız." linkine tıklayabilirsiniz), promosyon faaliyetlerimizi yönetmek ve sizi promosyonlarımızdan haberdar etmek, yararlandırmak,

· Web siteleri ve uygulamalarında üyelik hesabı ve parola oluşturabilmenizi ve hesabınızı etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlamak,

· Rezervasyon, soru ve talepleriniz ile ilgili paylaşmış olduğunuz e-posta, telefon vb. iletişim bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçmek,

· Gerçekleştireceğimiz pazar araştırmalarına, izin verdiğiniz ölçüde katılımınızı sağlamak,

· Hizmetlerimizin kalite ve işlevselliğini arttırmak, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek, web sitesi ve uygulamalarımızı sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda güncellemek, geliştirmek,

· Platformumuz üzerinden gerçekleştirilecek işlemler ile ilgili risk değerlendirmesi yapmak ve güvenliği sağlamak, yasa dışı eylemlerin gerçekleştirilmesini önlemek,

· Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmelerin tamamlanmasını ve yerine getirilmesini sağlamak,

  • Doğrudan pazarlama faaliyetleri yürütmek

Dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçerek kişisel verileriniz ile ilgili düzenlemelerin yapılmasınız talep edebilirsiniz.

Toplanan bu kişisel bilgilerden elde edilebilecek istatistik verileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), anonim hale getirilerek dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanmasına yönelik sınıflandırma" amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışında Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi açık rızanız doğrultusundave Kanun’da yer alan esaslar çerçevesinde ilgili ile akdedilen sözleşmeden kaynaklanan edimlerini ifa edebilmek için, üçüncü kişiler ile paylaşabilir. Söz konusu üçüncü kişiler aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

a. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları: Kişisel verilerinizi işleme almak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz. Söz konusu hizmet sağlayıcılar tarafımızca öngörülen gizlilik koşullarına tabidir ve aktarım amacı dışında kişisel verilerinizi işleyemez.

b. Ödeme sağlayıcıları ve finansal kuruluşlar: Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için Şirketimiz, üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Ödeme ve geri ödeme taleplerinin işleme alınması için bazı hallerde, ödeme sağlayıcı ve finansal kuruluşlar ile kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi için öngörülen yükümlülükler kapsamında da kişisel verileriniz üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları ve finansal kuruluşlar ile paylaşılabilir.

c. İş ortaklarımız: Ürün ve hizmetlerimizin tanıtım ve dağıtımını yapabilmek için dünya genelinde çalıştığımız iş ortaklarımız bulunmaktadır. Söz konusu iş ortaklarımız tarafından sunulan hizmetler, kendi web sitelerimize ve uygulamalarımıza entegre edilmiş olabilir. Türkiye ve yurtdışında yer alan Grup şirketlerimiz de bu kategori kapsamındadır.

d. Şirketimiz üzerinden alacağınız ürün ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi için tedarikçilerimizle kişisel verileriniz paylaşılmaktadır.

e. Yasal sınırlamalar çerçevesinde ve veri güvenliğinizi güçlendirmek için özel denetim şirketleri ile kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

f. Yetkili makamlar: Kişisel verileriniz, resmi makamlarca talep edilmesi halinde, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlar ile paylaşılabilir.

g. Aerobilet’in kişisel verilerinizi üçüncü kişiler ile paylaşmasının zorunlu olduğu durumlarda, kişisel verilerin korunması konusunda yükümlülük, verinin aktarıldığı üçüncü kişilere ait olacaktır.

h. Ayrıca Aerobilet, kendisine yöneltilen talepleri karşılamak ve/veya şirketin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kişisel verileri avukat veya hukuk danışmanlarına aktarabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Konusunda Benimsenen Temel İlkeler

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki temel ilkeleri benimsemektedir;

a. Kişisel verilerin Kanun ve ilgili mevzuata uygun şekilde ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine ve işlenmesine önem verir, bu doğrultuda üçüncü taraflara ve iş ortaklarına gerekli uyarı ve bildirimleri yapar, kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi sürecindegörev alan personeli ile kişisel verileri aktardığı üçüncü kişilerin elde ettiği kişisel verilerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanmasını temin edecek gerekli teknik ve idari tedbirleri alır, bu kişiler ile akdettiği sözleşmelerinde bu hususlara yer verir.

b. İşlenen kişisel verilerin doğru bilgiler içermesine, kendisine iletildiği takdirde güncellenmesine önem verir.

c. Kişisel verileri ancak belirtilen amaçlar doğrultusunda sınırlı ve ölçülü şekilde işler. Bu meşru amaçlar dışında kişisel verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

d. İşlenen kişisel verileri ancak Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Vergi Usul Kanunu ve sair diğer Kanun’lardan ve mevzuattan kaynaklanan gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, bu Kanunlar ve ilgili mevzuatta düzenlenen süre ile sınırlı olmak üzere işler ve muhafaza eder. Bu Kanuni yükümlülükler ortadan kalktığında ve rızanızın olmaması halinde veriyi siler, yok eder veya anonimleştirir.

e. Kişisel verilere Şirketimiz içerisinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

f. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Politikamızda bahsedilen istisnai haller dışında bir başka üçüncü kişinin bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik gerçekleştiğinde ve/veya söz konusu kişisel veriler güncelliğini yitirdiğinde lütfen aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden bizimle iletişime geçerek bilgilerinizi güncelleyiniz.

g. Toplanan kişisel veriler, genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır.

Çerezler ve Cookies Uygulamaları

Aerobilet yukarıda belirtilen kişisel veriler haricinde bilgisayar, tablet, mobil cihaz vb.cihazlarınızın tarayıcısına yerleştirdiği teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (cookies) vasıtasıyla, site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, misafirlere daha özel ve etkin bir rezervasyon deneyimi yaşatmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve sizin için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla da kullanılmaktadır.

Şirket olarak, birinci parti ve üçüncü parti çerezleri kullanmaktayız.

İşlevsel ve Analitik

Çerezler tercihlerinizi hatırlatmak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı bilgilerinizi içerebilir.

Üçüncü Taraf Çerezler

Aerobilet internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılar ile çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Ticari Çerezler

İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi arttırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2(iki) ay olup, internet tarayıcısı ayarlarınızdan gerekli kaldırma işlemlerini ve değişikliklerini yapabilirsiniz. Bu kaldırma ve değişiklik işlemleri internet tarayıcısına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Çerezlerin Silinmesi

Tarayıcıların çoğu çerezlere en başından “izin” verilmiş şekilde ayarlanmıştır. Tarayıcı ayarlarınızın yardım ve ayarlar menülerini gözden geçirerek, çerezlerin kullanımına son verebilir, mevcut çerezleri her zaman silebilirsiniz.

Ticari Amaçlı Elektronik İletiler

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgileriniz doğrultusunda size özel ayrıcalıklar ve teklifler ile ilgili ticari amaçlı elektronik iletiler almayı da kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden iletimin durdurulması talebiniz üzerine gerekli işlem Şirketimiz tarafından sağlanır.

Veri Sahibi Hakları

(a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

(e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(f)(d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınız doğrultusunda bilgi edinmek için başvuru dilekçenizi şirketimizin “Güzeloba Mah. Çağlayangil Cad. Araplar İş Merkezi No:28/A Muratpaşa / ANTALYA” adresine, iadeli taahhütlü mektupla noter kanalıyla veya bizzat ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) birlikte olacak şekilde göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarifeye uygun olacak şekilde tarafınızdan ücret talep edilebilir. Şirketimiz talebinizi kabul edebilir veya gerekçesi ile reddedebilir. Başvurularınızı hali hazırda yazılı olarak ve yukarıda açıkladığımız şekilde yapmanız gerekmektedir. Kurul’un başvuru yöntemi olarak yazılı başvuru yanında bir başka başvuru yöntemi belirlemesi durumunda, bu yöntem de şirketimizin web sitesinde sizlere duyurulacaktır. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Şirketimiz, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

Başvurunuz üzerine şirketimiz tarafından verilecek cevap tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda iletilecektir.

Tarafınızca verilen bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Şirketimiz bu sebeple doğabilecek zararlarınızdan sorumluluk kabul etmemektedir. Veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacı ile tarafınızdan ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

Bilgi edinme hakkınız çerçevesinde başvuru dilekçenizi Şirketimizin “Güzeloba Mah. Çağlayangil Cad. Araplar İş Merkezi No:28/A Muratpaşa / ANTALYA” adresine iadeli taahhütlü mektup, noter kanalıyla gönderebilir veya şahsen ibraz edebileceğiniz gibi kvkk@aerobilet.com adresinden güvenli elektronik imzanız ile de Şirketimize iletebilirsiniz.

*Aerobilet, IATI Turizm Ticaret A.Ş'nin grup şirketidir.